Vlaco strategisch plan

Aarde met jong plantje + logo Vlaco

Vlaco vraagt ondersteuning bij de opmaak van het strategisch plan. DenS Communicatie zet een traject uit met team en bestuur via een bevraging, strategische sessies en een praktisch bruikbaar opvolgsysteem voor concrete acties.

Opdrachtgever

VLACO vzw

Vraag

Vlaco vzw behartigt als koepel van Vlaamse composteerders het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen. Vlaco verenigt zowel overheden (OVAM en intercommunales) als bedrijven die organisch-biologisch afval verwerken en telt zo’n 70 leden. Vlaco vraagt ondersteuning bij de opmaak van haar strategisch communicatieplan voor 2012-2018.

Pantarein Publishing schrijft het strategisch communicatieplan uit en vraagt DenS Communicatie een traject uit te werken en te begeleiden om Raad van Bestuur en teamleden te betrekken bij de uitwerking van het plan.

Aanpak

DenS Communicatie gaat voor een mix van interviews, bevraging en strategische denksessies. We tekenen een kort traject uit en betrekken van bij de aanvang zowel de bestuursleden als alle teamleden.

Om voeling met de materie te krijgen, tendensen te detecteren en gevoeligheden bloot te leggen, nemen we alle relevante basisdocumenten van de organisatie door en interviewen we een vijftal toonaangevende leden van Vlaco.

Tijdens een eerste strategische sessie blikken de deelnemers terug op het verleden, evalueren het strategisch plan 2006-2012 en het huis Vlaco als organisatie. Ze stippelen tevens de krijtlijnen uit voor de strategische doelstellingen van de komende beleidsperiode. Met deze input organiseren we een uitgebreide digitale bevraging voor Raad van Bestuur en teamleden. Hierbij evalueren de respondenten de werking van Vlaco als organisatie, formuleren sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT), buigen zich over de strategische keuzes van de organisatie en zoomen in op nieuwe focuspunten voor de toekomst. De respons is 100% en de ambitie van de Raad van Bestuur en het team is groot.

In een tweede strategische sessie bepalen de leden van de Raad van Bestuur en het team de prioriteiten voor 2012-2018 en stellen ze de strategische en operationele doelstellingen scherp. Enkele weken later vertalen de teamleden de operationele doelstellingen in concrete acties. DenS Communicatie werkt hiervoor een handig steekkaartensysteem uit waarbij de vooruitgang van de acties ook in de toekomst gemakkelijk opgevolgd kan worden.

Tijdens een laatste strategische sessie met Raad van Bestuur en team volgt een financiële en organisatorische vertaalslag. De leden gaan na welke gevolgen de gemaakte keuzes hebben op de werking en middelen van Vlaco.