Haalbaarheidsstudie leidingstraat
Antwerpen-Ruhrgebied

Foto project leidingstraat

DenS Communicatie staat in voor communicatiestrategie en stakeholdermanagement voor de haalbaarheidsstudie leidingstraat Antwerpen-Ruhrgebied. Nadien zetten we de eerste lijnen uit voor een verdere aanpak als ‘complex project’.

Opdrachtgever

Ruimte Vlaanderen, afdeling Gebieden en Projecten

Vraag

Begin 2015 startten de Vlaamse overheid en het Havenbedrijf Antwerpen samen met de pijpleidingfederatie Fetrapi en de chemiefederatie essenscia een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden voor de inplanting van een ondergrondse leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied.

Antea Group voert het haalbaarheidsonderzoek uit. DenS Communicatie staat in voor de stakeholdersanalyse en het communicatieplan, de opmaak van persberichten en de organisatie en begeleiding van overlegmomenten met Vlaamse administratie, provinciale en lokale besturen en regionale actoren.

Aanpak

De reservering voor de uitbouw van een ondergrondse leidingstraat is geen eenvoudige opdracht. De bestaande ruimtelijke plannen laten geen mogelijkheden meer om nieuwe ondergrondse leidingen aan te leggen tussen Antwerpen en het Ruhrgebied. De reservaties op het gewestplan zijn ingenomen.

De haalbaarheidsstudie van Antea Group bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een ruimtelijk en technisch vooronderzoek om zicht te krijgen op mogelijke locaties voor (segmenten van) een leidingstraat van ongeveer 70m breed. Het tweede deel bestaat uit de uitwerking van een plan van aanpak voor de planvorming, ontwikkeling en realisatie. Het plan van aanpak zal aangeven welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd (bv. op vlak van veiligheid, maatschappelijke kosten/baten of milieu), welke processtappen nodig zijn om tot een reservatie te komen en hoe lokale actoren en bevolking hier best bij worden betrokken.

DenS Communicatie werkt de strategie uit: we maken een actorenanalyse en een operationeel communicatieplan. We leggen de eerste voorstellen voor aan alle Vlaamse administraties, de betrokken provinciale en lokale besturen en de regionale actoren. De reacties bundelen we als bijlage bij de studie.

Wanneer de haalbaarheidsstudie afgewerkt is, zal ze voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering met de vraag het verdere proces vorm te geven als ‘complex project’. Samen met Antea Group bereiden we die stap voor met de opmaak van een ontwerp-procesnota voor het verdere verloop als pilootproject complex project.

Lees meer: www.ruimtevlaanderen.be/NL/Infoopmaat/Pers/OnderzoekpijpleidingstraatAntwerpenRuhrgebied