Sigmaplan communicatie

Foto Schelde gebied

Het Sigmaplan is een complex proces met veel deelprojecten. DenS Communicatie tekent een evenwichtige communicatiestrategie uit. Voor de betrokken actoren organiseren en begeleiden we informatievergaderingen, infomarkten, bezoeken aan voorbeeldgebieden,…

Opdrachtgever

Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeeschelde

Vraag

Met het Sigmaplan wil Vlaanderen van de Schelde en haar bijrivieren een veilige, toegankelijke en natuurlijke rivier maken. De verhoging en versteviging van dijken en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden bieden bescherming tegen stormvloeden. Door deze zones in te richten als natuurgebied wordt de Schelde opnieuw een ecologisch waardevolle biotoop met kansen voor zachte recreatie. Ook landbouw krijgt een plaats in dit verhaal.

DenS Communicatie staat van 2011 tot 2015 samen met Technum en Pantarein Publishing in voor de communicatieve ondersteuning van het Sigmaplan. Technum staat in voor de procesbegeleiding, DenS voor de strategie en communicatie. Pantarein voor de concrete realisatie van de communicatiemiddelen.

Aanpak

Het Sigmaplan is voor Vlaanderen een strategisch project met een imagoversterkende potentie. Na een korte inventarisatie en twee interviewrondes sturen we de strategie en communicatie in deze richting bij.

Een belangrijk element is een proactieve opstelling naar de pers en naar evenementen die losstaan van het Sigmaplan, maar een forum bieden om de boodschap uit te dragen. Ook een open communicatie naar direct betrokken stakeholders als bewoners, gemeenten en actiegroepen draagt bij tot een betere PR voor het Sigmaplan en voor Waterwegen en Zeekanaal.

De communicatiebegeleiding bestaat uit een voortdurende persmonitoring, communicatieadvies en ondersteuning, de organisatie van persconferenties, infomarkten, infovergaderingen, bezoeken aan voorbeeldgebieden,…

Lees meer: www.sigmaplan.be