M.e.r. in beweging workshops

Foto whiteboard met proces

De Vlaamse milieuadministratie wil de milieueffectrapportage optimaliseren. Conny en Goedele staan in voor de bevraging en begeleiden vanuit DenS Communicatie de afsluitende workshops.

Opdrachtgever

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (AMNE)

Vraag

LNE wil naar een optimalisering van de milieueffectrapportage (Mer). In 2010 begeleiden Conny Deneweth en Goedele Schuerman als communicatieadviseur van CIBE de bevraging ‘M.e.r. in beweging’. De afsluitende workshops met externe partners begeleidt Goedele vanuit DenS Communicatie. De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met ARCADIS Belgium.

Aanpak

Conny en Goedele starten de opdracht, samen met ARCADIS, met een digitale bevraging over de milieueffectrapportage binnen het eigen beleidsdomein en bij andere beleidsdomeinen, MER-deskundigen, bedrijfswereld, lokale overheden, Vlaamse adviesraden. De bevraging peilt naar MER-product, procedurestappen, regelgeving en proces, samenwerking en participatie en, voor medewerkers van de diensten Milieueffectrapportage (Mer) en Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (BGP), interne organisatieontwikkeling. De vragenlijst wordt per mail naar alle bevraagden opgestuurd. Medewerkers van de diensten Mer en BGP vullen de bevraging aan met een individueel gesprek. De resultaten van de bevraging worden geanalyseerd en gesynthetiseerd tot een plan van aanpak.

De afwerking van de opdracht gebeurt vanuit DenS Communicatie. Om de actiepunten in het plan van aanpak verder uit te diepen, organiseren we workshops. DenS Communicatie staat ter ondersteuning van ARCADIS Belgium mee in voor de voorbereiding, gespreksmethodieken en begeleiding van de workshops met externen. Via creatieve gesprekstechnieken werken we met de externe partners rond plan-MER en RUP, project-MER en vergunningen, inspraak en participatie en scoping. We toetsen en bespreken ook een aantal stellingen.

Lees meer: M.E.R in beweging web site