Structuurplan Izegem communicatie

Plan Izegem

Het ruimtelijk structuurplan Izegem gaat in openbaar onderzoek. DenS coacht bij de opmaak van een informatiebrochure, begeleidt de informatievergadering, verwerkt bezwaarschriften en ondersteunt de GECORO.

Opdrachtgever

Stadsbestuur Izegem

Vraag

De stad Izegem werkt samen met SUM Research aan de herziening van haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Voor de communicatie tijdens het openbaar onderzoek doet Izegem een beroep op DenS Communicatie. De stad vraagt coaching bij het opstellen van een informatiebrochure, gespreksleiding en verslaggeving van de informatievergadering bij de start van het openbaar onderzoek, de verwerking van adviezen en bezwaarschriften en de begeleiding van de GECORO bij het opstellen van het advies aan de gemeenteraad.

Aanpak

DenS Communicatie stelt samen met het projectteam (stedenbouwkundig ambtenaar, schepen van ruimtelijke ordening, communicatieambtenaar, projectleider SUM Research) een gedetailleerde timing op voor de communicatie met de bevolking en de bespreking van de synthesenota van het openbaar onderzoek met de GECORO.

Bij de start van het openbaar onderzoek lichten we samen met SUM Research de krachtlijnen van het structuurplan toe aan geïnteresseerde inwoners. We geven ook aan hoe ze een geldig bezwaarschrift kunnen indienen. Na de vergadering verwerken we de vragen in een beknopt verslag.

Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek verwerkt DenS alle adviezen en bezwaarschriften tot een synthesenota. Zo opgebouwd dat de leden van de GECORO in één oogopslag kunnen nagaan wie bezwaar aantekende, in welke straten en wijken de grootste bezorgdheid leeft rond bepaalde opties uit het herziene structuurplan en over welke deelstructuren en deelruimten opmerkingen geformuleerd werden. SUM Research vult de nota aan met antwoorden per rubriek (zie Synthesenota’s openbaar onderzoek). Zodra de gecombineerde synthese- en antwoordennota afgewerkt is, bezorgen we die aan de leden van de GECORO met de vraag ze grondig door te nemen. In het document geven we duidelijk aan voor welke rubrieken een beslissing van de GECORO nodig is.

Tijdens de eerste vergadering van de GECORO leggen we elk discussiepunt, via een duidelijke powerpointpresentatie, aan de leden voor. We leiden de bespreking en de stemming per punt. Zo kunnen we alle discussiepunten in één vergadering aankaarten. Punten waarover geen eensgezindheid is of waarvoor verder onderzoek nodig is, worden twee weken later op een nieuwe vergadering van de GECORO hernomen. Deze methodiek laat het stadsbestuur toe binnen de voorziene termijn een goed gefundeerd advies aan de gemeenteraad voor te leggen.