Havenbeleving focusgesprekken

Sfeerbeeld haven bij zonsondergang

Universiteit Antwerpen onderzoekt de havenbeleving bij bewoners op linker- en rechterscheldeoever. DenS Communicatie staat in voor rekrutering, organisatie en begeleiding van zeven focusgroepen.

Opdrachtgever

Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Milieu & Leefomgeving

Vraag

Universiteit Antwerpen voert een onderzoek naar de havenbeleving bij bewoners van de linker- en rechterscheldeoever, van de ruimere omgeving van Antwerpen en bij actieve leden van verenigingen in de regio Antwerpen. Het onderzoek heeft twee doelstellingen: het benoemen en kaderen van hinderbeleving in en rond de haven enerzijds, en het ontwikkelen van een concept en strategie voor verhoogde burgerbetrokkenheid bij het havengebeuren anderzijds.

DenS Communicatie staat in voor de rekrutering, voorbereiding, begeleiding en verslaggeving van de focusgroepen.

Aanpak

De eerste taak is de samenstelling van vier focusgroepen. Criteria voor de samenstelling zijn een evenwichtige verdeling naar woonplaats, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en tewerkstelling in de haven. De eerste drie criteria worden gescreend bij een steekproef uit de bevolkingsregisters door alle betrokken gemeenten. Enkele gemeenten bezorgen ons een overzicht van verenigingen actief op hun grondgebied. DenS Communicatie vult deze gegevens aan via een grondige online screening. Uit deze gegevens trekt DenS een wetenschappelijk verantwoorde steekproef per groep: ruime omgeving, linkeroever, rechteroever en verenigingen.

Alle geselecteerden ontvangen een brief met antwoordkaart. Wie bereid is om deel te nemen aan een focusgroep, kan zich digitaal of via een antwoordkaart inschrijven. De criteria scholingsgraad en tewerkstelling in de haven bevragen we via de inschrijvingskaart. Indien nodig kunnen we op basis van deze informatie verder selecteren.

De respons voor de focusgroepen linkeroever, rechteroever en verenigingen is groot. Daarom organiseren we uiteindelijk zeven in plaats van de geplande vier focusgroepen.

Voor het verloop van de focusgroepen ontwikkelen we een praktisch draaiboek. Dit draaiboek stelt de gespreksleiders in staat om alle focusgroepen steeds op eenzelfde manier en volgens eenzelfde timing te laten verlopen. Via een zorgvuldig geformuleerde vraagstelling vermijden we antwoorden in de mond van de deelnemers te leggen.

Tijdens de focusgesprekken peilen we naar positieve en negatieve elementen van de haven, het hinderaspect, de kennis van actoren die een rol spelen in de haven en de eigen rol van de deelnemers als bewoner, bezoeker, werknemer…