Synthesenota’s openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. DenS Communicatie verwerkt de bezwaarschriften tot een synthesenota en ondersteunt de GECORO bij de bespreking.

Opdrachtgever

Gemeentebesturen Brakel, Herzele en Geraardsbergen

Vraag

Brakel, Herzele en Geraardsbergen stellen samen met SUM Research hun gemeentelijk ruimtelijk structuurplan op. Tijdens het openbaar onderzoek ontvangen de GECORO’s van deze gemeenten talrijke adviezen en bezwaarschriften, onder meer onder de vorm van petities. Dit betekent dat veel informatie in een korte tijdspanne moet verwerkt worden. SUM Research doet een beroep op DenS Communicatie om een synthesenota samen te stellen.

Aanpak

Bij het afsluiten van het openbaar onderzoek inventariseert en klasseert DenS Communicatie alle adviezen en bezwaarschriften. De gemeente beschikt nu over een gedetailleerd overzicht. Ze kan in één oogopslag nagaan wie bezwaar aantekende en in welke straten en wijken de grootste bezorgdheid leeft rond bepaalde opties uit het structuurplan.

Vervolgens verwerken we de opmerkingen en argumenten uit de adviezen en bezwaarschriften tot een overzichtelijke synthese. Thematisch geordend zodat meteen duidelijk is welke opmerkingen geformuleerd werden per boekdeel van het structuurplan, per deelstructuur en per deelruimte.

SUM Research formuleert per rubriek een voorstel van antwoord om de bespreking door de GECORO voor te bereiden.

Zodra de gecombineerde synthese- en antwoordennota afgewerkt is, bezorgen we die aan de leden van de GECORO met de vraag ze grondig door te nemen. In het document geven we duidelijk aan voor welke rubrieken een beslissing van de GECORO nodig is.

Tijdens de eerste vergadering van de GECORO wordt elk discussiepunt, via een duidelijke powerpointpresentatie, aan de leden voorgelegd. Hierna volgt een bespreking en een stemming. Deze methodiek laat toe alle discussiepunten in één vergadering aan te kaarten. Punten waarover geen eensgezindheid is of waarvoor verder onderzoek nodig is, worden twee weken later op een nieuwe vergadering van de GECORO hernomen. Zo kan de GECORO binnen de wettelijke termijn een gemotiveerd advies uitwerken